Home

Struktura obyvatelstva podle věku

Věkové složení obyvatelstva, zpracované na základě bilance přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva v roce 2017. Data jsou zpracována podle pohlaví a jednotek věku k 1.1.2017, 1.7.2017 a 31.12.2017 podle regionů soudržnosti, krajů a okresů. Na úrovni republiky počet obyvatel podle pohlaví, jednotek věku a rodinného stavu k 31.12.2017 populace • Věková struktura je podrobně prezentována podle jednotek věku nebo kalendářních let narození nebo agregovaně podle různých charakteristických věkových skupin (nejčastěji pětileté, ale i jednoleté věkové skupiny) • Nejčastěji používaným způsobem interpretace věkové struktury obyvatelstva je tzv. věkov

- složení obyvatelstva nebo nositelů určité demografické události podle různých demografických, sociálních, případně geografických či ekonomických kategorií. Struktura se publikuje v absolutních číslech (počty osob) nebo v relativních číslech (procentní podíl na celku, index apod.) Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku patří mezi základní demografické struktury obyvatelstva. Při stejném početním stavu mohou mít jednotlivé populace zcela rozdílnou věkovou strukturu a zastoupení podle pohlaví, proto je nutné věnovat těmto strukturám zvýšenou pozornost Struktura obyvatelstva podle věku neboli věková struktura je výchozím uspořádáním demografických dat pro jakoukoli demografickou analýzu. Obyvatelstvo podle věku se třídí podle věkových jednotek, nebo věkových skupin, nejčastěji pětiletých. Z věkové struktury se odvozují další poměrné ukazatele: Index stář Hlavní statistické výsledky Struktura obyvatelstva. K 1. lednu 2016 čítalo obyvatelstvo EU-28 odhadem 510,3 milionu osob. Mladí lidé (ve věku 0 až 14 let) činili 15,6 % obyvatelstva EU-28 (viz tabulka 1) a osoby v produktivním věku (15 až 64 let) tvořily 65,3 % populace Znaky pro studium věkové struktury biologické znaky struktura obyvatelstva podle pohlaví, věku, zdravotního stavu, rasová struktura apod. kulturní znaky struktura obyvatelstva podle etnické příbuznosti, vzdělání, národnosti, jazyka, religiozity apod

STRUKTURA OBYVATELSTVA Strukturou obyvatelstva nejčastěji rozumíme dělení obyvatel podle: - pohlaví - věku - zaměstnání Složení dle věku a pohlaví Věková pyramida - model pro složení obyvatel rozvojové a vyspělé země. Věkové pyramidy mohou zaznamenat i historické změny (války, migrace aj. Věková struktura obyvatel ČR - Muži Údaje jsou z Českého statistického úřadu k 2. čtvrtletí 2011. Věk - Muži: Počet obyvatel: Podíl: 0 až 14 let: 784 464: 15,2%: 15 až 19 let: 291 665: 5,6%: 20 až 24 let: 353 812: 6,8%: 25 až 29 let: 385 297: 7,4%: 30 až 34 let: 454 457

Věkové složení obyvatelstva - 2017 ČS

součtu věku všech obyvatel a počtu obyvatelstva (aritmetický průměr). • Věkový medián je hodnota, která rozděluje statistický soubor na dvě stejně velké části. • Díky malému počtu obyvatelstva ve vyšším věku (asymetričnosti věkové struktury populace) je věkový medián nižší než průměrný věk obyvatelstva Struktura obyvatelstva představuje jeden z nejzákladnějších výchozích pramenů demografické analýzy v demografii.Jejím grafickým vyjádřením je věková pyramida, pomáhá pochopit strukturu dané populace v daném okamžiku na daném území.. Podle charakteru a způsobu zpracování určuje: Přepočtený počet jedinců v daném věku nebo věkové skupině standardně na 100. struktura obyvatelstva podle pohlaví, věku, zdravotního stavu, rasová struktura apod. kulturní znaky struktura obyvatelstva podle etnické příbuznosti, vzdělání, národnosti, jazyka, religiozity apod

Struktura obyvatelstva podle věku. viz věková pyramida. U věkové struktury obyvatelstva podle věku se nejčastěji zjišťují poměry mezi ekonomicky aknitvní částí populace a neaktivní, aby se mohla vypočítat ekonomická zátěž, stejné ukazatele napomáhají v plánování důchodové politiky procesy demografické reprodukce a struktury obyvatelstva podle pohlaví a věku. Také se zabývá populačním vývojem. Velkou inspirací se stala kniha Demografická analýza Slovenska (Mládek, Kusendová, Marenčáková, Podolák, Vaňo 2006). Zde mě nejvíce zajímala kapitola č. 4, která se nazýv Základní demografické struktury obyvatelstva Struktura obyvatelstva podle pohlaví Struktura obyvatelstva podle věku Struktura obyvatelstva podle pohlaví Ukazatel maskulinity (feminity) Index maskulinity (feminity) Zastoupení mužů a žen v populaci závisí na: Sekundárním indexu maskulinity Diferenční úmrtnosti mužů a žen Migraci (pracovní) Dalších událostech (politická.

jevem je stárnutí obyvatelstva. Struktura obyvatel podle věku nabývá v posledních letech na významu, vzhledem k narůstajícímu podílu starších lidí. Poměr populace v předproduktivním (0 - 14 let) a poproduktivním věku (65 let a více) se ve vyspělých zemích vyrovnává a m STRUKTURA OBYVATELSTVA STRUKTURA OBYVATELSTVA PODLE POHLAV A VKU. Slides: 94; Download presentation. STRUKTURA OBYVATELSTVA. Věková pyramida (také věková struktura) představuje grafické znázornění věkové struktury obyvatelstva daného regionu. Název je odvozen od trojúhelníkové podoby grafu, ze kterého lze věkovou strukturu obyvatelstva vyčíst. Znázorňuje počet mužů a žen v daném věku, v daném okamžiku a na vymezeném území

struktura obyvatelstva struktura obyvatelstva podle pohlav a vku. slides: 70. Proměny struktury obyvatelstva ve věku 15-59 let podle rodinného stavu v České republice po roce 1930 Changes in the marital status in the age group from 15 to 59 years in the Czech Republic after 1930 Diplomová práce Bc. Marie Boušová Praha 2012 Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc

Věková struktura obyvatelstv

Video: Demografický informační portál Pohlaví, vě

ŠÚ SR: Struktura obyvatelstva ve statistikách | Statistika&My

Příručka demografické statistiky, obyvatelstv

 1. [8] Eva RuMLOVÁ, Demografická asociální struktura obyvatelstva panství Dymokury v polovině 17. století. Historická demografie 17, 1993, s.153-197. [9] Markéta SELIGOVÁ, Obyvatelstvo děčínského panství v polovině 17. století podle věku a ro-dinného stavu. Historická demografie 19, 1995, 23-27
 2. Struktura obyvatelstva podle věku a zaměstnání. Věková struktura se po sjednocení Berlína normalizovala. Dřívější západní část města trpěla svou polohou: přes vysoký počet studentů bylo přestárnutí obyvatelstva aktuálním problémem, zejména vzhledem k omezenému počtu nových pracovních míst Struktura.
 3. V absolutním vyjádření se počet obyvatel Česka ve věku 65 a více let navýšil o 51,3 tis. na celkový počet 2,0 mil., což je v tomto případě doposud historicky nejvyšší hodnota. Narodilo se nejvíce dětí od roku 2011, a to 114,4 tis. Zemřelých bylo celkem 111,4 tis. osob, nejvíce za posledních dvacet let. Počet sňatků.
 4. Věková struktura ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je podkladem pro bilanci obyvatel podle věku pro příštích deset let. Až výsledky sčítání v roce 2021 přinesou nový počáteční stav obyvatel, jenž se stane základem populační bilance do dalšího desetiletí
 5. Struktura světové populace. V současnosti se ke studiu struktury obyvatelstva používá množství znaků a celá řada technik. Rozhodující znaky a kritéria, podle kterých se obyvatelstvo sleduje, jsou rozděleny do 3 skupin: Struktura obyvatelstva se sleduje podle pohlaví, věku, zdravotního vztahu atd
 6. ulých sta let
 7. Obsahem této mapy je migrace obyvatelstva v obcích Středočeského kraje a v městských částech Prahy v období 2000 až 2017. Kartogramem je zobrazena hrubá míra migračního salda a v proporčním kartodiagramu zohledněna struktura migrantů podle věku s rozlišením směru migrace - na přistěhovalé a vystěhovalé

Archive:Struktura a stárnutí obyvatelstva - Statistics

Věková struktura populace se výrazně mění. První polovina 21. století nepřinese výrazné změny v počtu obyvatel, silně se změní struktura populace podle věku. Podíl osob v produktivním věku by se měl do počátku roku 2050 snížit ze současných 65,0 % na 56,5 %. Vyplývá to z aktuální analýzy Českého statistického. Struktura obyvatelstva Japonska a Indie podle pohlaví a věku. Charakteristika: Práce pojednává o struktuře obyvatelstva Japonska a Indie podle pohlaví a věku v roce 2000. Autor vypracovává pro každou ze zemí tabulky věkových struktur, ze zjištěných údajů následně sestavuje strukturu věkových pyramid obou zemí Hlavní výsledky prognózy týkající se změn věkové struktury obyvatel potvrzují, že v nadcházejících letech bude základním rysem vývoje obyvatelstva jeho další stárnutí. Podle očekávání odpovídajících střední variantě prognózy by se průměrný věk naší populace měl postupně zvýšit z 39,1 roku v roce 2002 na. obyvatelstva, zapiš název země, daný % podíl (zobraz si sloupcový graf ). B) Uveď 5 zemí (ne zámořská území), které mají nejnižší % podíl poproduktivní složky obyvatelstva, zapiš název země, daný % podíl (zobraz si sloupc ový graf )

Věková struktura obyvatel ČR - Epřehledy

Věková struktura obyvatel. Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje na konci roku 2020 dosáhl 42,6 roku, ženám bylo v průměru 44,1 roku a mužům 41,1 let.Průměrný věk obyvatel kraje se od roku 1991 (za 30 let) zvýšil o 5,9 roku, u mužů se zvýšil o 6,3 roku a průměrný věk žen vzrostl o 5,5 roku. Z mezikrajského srovnání vyplývá, že nejvyšší průměrný. První polovina 21. století nepřinese výrazné změny v počtu obyvatel, silně se změní struktura populace podle věku. Podíl osob v produktivním věku by se měl do počátku roku 2050 snížit ze současných 65,0 % na 56,5 %. Vyplývá to z aktuální analýzy Českého statistického úřadu. Na konci roku 2017 měla Česká republika 10,610 mil. obyvatel, [ Struktura obyvatelstva - biologická (věk, pohlaví) - ekonomická (třídní složení) - kulturní (vzdělání) - kritéria. a) podle pohlaví - koef. maskulinity a feminity. b) podle věku - fyziologický, mentální, právní, chronologický - kontingenty - širší skup. podle věku (předškoláci) populace progresivní. Ukazatele struktury obyvatelstva podle pohlaví Počet osob, které musí (včetně sebe sama) uživit jedna osoba v produktivním věku. Věková pyramida. Graf ukazující demografickou strukturu populace podle věku a pohlaví, také se jí říká strom života

Struktura obyvatel podle rodinného stavu je odrazem dlouhodobého působení řady faktorů, mezi které patří demografická a ekonomická situace území, postoje a hodnoty obyvatel či rodinná politika státu a nastavení legislativy. Ve vývoji struktury obyvatel Česka podle rodinného stavu jsou patrné dopady obou světových válek a. První polovina 21. století nepřinese výrazné změny v počtu obyvatel, silně se změní struktura populace podle věku. Podíl osob v produktivním věku by se měl do počátku roku 2050 snížit ze současných 65,0 % na 56,5 %. Na konci roku 2017 měla Česká republika 10,610 mil. obyvatel, oproti roku 2001 o 403,6 tis. více Itálie - Populace 1950..2021..2100, Hustota zalidnění, Itálie na mapě populac demografická situace, struktura obyvatel podle věku a vzdělání, ekonomická aktivita podle odvětví i sektorů, nezaměstnanost, vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol. Bydlení je charakterizováno bytovou výstavbou, strukturou bytového fondu, výší nájemného a cenami bytů. Pozornost je věnována hromadným ubytovací

1. Změny struktury obyvatel podle náboženské víry v letech 1991, 2001 a 2011 Ve skupině osob, které se přihlásily k víře, měly zásadní zastoupení registrované církve. V roce 1991 působilo na území České republiky 19 registrovaných církví a náboženských společností 1 - 2. Struktura obyvatelstva podle pohlaví, věku a vzdělání (VŠPS) 23 1 - 3. Mezinárodní srovnání - struktura obyvatelstva podle pohlaví a vzdělání (VŠPS) 24 1 - 4. Obyvatelstvo podle pohlaví a pětiletých věkových skupin (struktura podle věku; stav k 31. 12.) 25 151 - 5 Počet obyvatel současné České republiky a jejich struktura podle věku a pohlaví jsou primárně výsledkem dlouhodobého působení demografických procesů porodnosti, úmrtnosti a stěhování. Kromě nich na populační přírůstky a složení obyvatelstva působí i řada dalších vlivů politického, ekonomického či sociáln

Struktura obyvatelstva - Wikipedi

Vporovnání všech krajů vČR nevykazuje průměrný věk obyvatel Libereckého kraje průměrných hodnot, přičemž nejmladší věková struktura je vokrese Česká Lípa. Vprůběhu let 2007-2018 se snížil podíl obyvatelstva ve věku 15-64 let o 7,1 % ao 1,2 % se zvýšil podíl obyvatelstva ve věku 0-14 let 2.1. Věková struktura Velikost populace všech vybraných států je zhruba srovnatelná, střední stav obyvatel těchto států se v roce 2003 pohyboval mezi 5,4 až 10,3 milióny obyvatel. Rozložení obyvatelstva podle hlavních věkových skupin ukázalo, s výjimkou Slovenska, blízkost podílů osob ve věku 0-14 let a v 3.2 Geodemografické struktury a prognózy (2013-28) 3.3 Projekce ambulantně ošetřených podle věku a pohlaví 3.4 Ambulantně ošetření podle hlavních skupin Dg 4. Diskuse a závěry obyvatel, nemocných, dispenzarizovaných nebo zemřelých vytříděné podle různých kritérií (pohlaví, věku, vzdělání,. Vysoká škola ekonomická v Praze F a k u l t a i n f o r m a t i k y a s t a t i s t i k y Sociodemografická studie SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE RNDr. Tomáš Fiala, CSc. a kolekti Věková struktura obyvatelstva podle krajů . 2-9. Hlášen.é potraty 2-10. Hlášené potraty na žádos~ podle důvodu a věku ženy 2-11. Perinatální úmrtnost 2-12. Specifická úmrtnost 2-13. Střední délka života 2-14. Střední délka života podle věku (v roce 1964) 3

Struktura obyvatelstva - Multimediaexpo

 1. Proměna struktury obyvatel domova pro seniory podle multimorbidity a geriatrických syndromů Výsledky operačního léčení zlomenin proximálního femuru u pacientů operovaných na Traumatologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) v letech 2017-2019
 2. Patnáctiletý Čech má před sebou v průměru přesně 36 let pracovního života. Pracovní život je doba, po kterou bude aktivní na trhu práce - tedy bude buď zaměstnaný, nebo nezaměstnaný (čili bude si aktivně zaměstnání hledat). Nepočítají se tedy léta studia, léta penze a také případně doba, po kterou z trhu práce zcela vypadne, tj. léta, kdy není.
 3. pyramida věková - (z řec. piranús = pyramida, jehlan) - grafické uspořádání věkové struktury zkoumané populace k určitému datu s použitím dvojitého histogramu, kde osa věku pro muže je postavena proti ose věku pro ženy. P.v. se konstruuje po jednoletých nebo víceletých (obvykle pětiletých) věkových skupinách. Na svislou osu se vynáší věk, na vodorovnou osu.
 4. věk - jedna ze dvou zákl. charakteristik každé populace (vedle pohlaví), a proto i zákl. dimenze demografické struktury a jeden z hlavních identifikačních znaků a výběrových a třídicích kritérií s-gického výzkumu. V. je charakteristika biol., která nabývá řady soc. významů. Věková struktura se zpravidla vyjadřuje dělením počtu obyv
 5. STRUKTURA OBYVATEL NA ZEMI podle pohlaví a věku (uč. PaLZ 70-71, ADS 44-45) Graficky vyjadřuje tzv. věková pyramida Znázorňuje počet či podíl mužů a žen v daném věku žijících v daném okamžiku na daném místě. V tomto případě (ČR 2007) je na vodorovné ose počet jedinců na 1000 obyvatel
 6. Obr. 17: Specifické míry úmrtnosti podle věku v zemích jižní Evropy (na 1000 osob) Obr. 18: Hrubá míra migračního saldo v zemích jižní Evropy letech 1950-2005 Obr. 19: Prognóza struktury obyvatelstva podle pohlaví a věku v zemích jižní Evropy v roce 2005 a 2050 (základní varianta
 7. Počty obyvatel podle pohlaví a jednotek věku v jednotlivých letech období 1921-2020 k 1. lednu (počáteční stavy) v Česku byly převzaty nebo odhadnuty na základě dat Českého statistického úřadu. Za léta 1921-1937 byly počáteční stavy odhadnuty interpolací Obr. 2: Struktura osob 65letých a starších podle věku
3

Každého člověka můžeme zařadit do určité sociální vrstvy například podle jeho věku, vzdělání nebo přístupu k určitým statkům a službám. Demografická struktura: pohlaví, věk, vzdělání většina obyvatel pracuje v zemědělství, komunity jsou relativně soběstačné. Počty obyvatel podle pohlaví a věku 2002 a 2012 Struktura migračního přírůstku podle pohlaví a věku 2004 - 2013 Vliv migrace na věkové složení obyvatelstva Demografická struktura obyvatel, mzda a nezaměstnanost v krajích ČR (2020) Následující údaje jsou z Českého statistického úřadu Počet obyvatel k 31.3.2020, průměrná mzda za 1.čtvrtletí 2020, nezaměstnanost (podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15-64 let) je k 31.7.2020

Složení podle zapojení do práce. 1. dle produktivity práce: A) věk předproduktivní (do 15 let) B) věk produktivní (od 15 do 60 - 65 let) - ekonomicky aktivní (pracující) - ekonomicky pasivní (studenti, invalidé, nezaměstnaní, ženy v domácnosti, mateřské dovolené) C) věk poproduktivní (nad 60 - 65 let) 2. dle. Jenom další chřipka to opravdu není. Nákaza novým koronavirem se šíří Evropou a země se horečně chystají na další vývoj. Jak by mohl vypadat dopad COVID-19 na úmrtnost v Česku? Pro lepší představu jsme pro vás udělali interaktivní graf, ve kterém si můžete vyzkoušet různé scénáře Populace v eské republice podle dokumentu Projekce obyvatelstva České republiky 2018-2100 neprojde nijak dramatickou změnou v potu obyvatel, ale významně se změní věková struktura obyvatelstva. Nejvýraznější transformací v následujícím desetiletí projde věková skupina obyvatel nad 65 let. Ta bude podle odhadů v roc

Podle publikace první polovina 21. století nepřinese výrazné změny v počtu obyvatel, silně se ale změní struktura populace podle věku. Podíl osob v produktivním věku by se měl do počátku roku 2050 snížit ze současných 65,0 % na 56,5 %. Pro další informace čtěte publikaci zde Míra úmrtnosti podle věku (specifická míra úmrtnosti) Počet zemřelých v dané věkové skupině, připadající na 1000 obyvatel středního stavu ve stejné věkové skupině. Obdobně jako jiné míry podle věku může být udávána pro jakkoli kumulované věkové skupiny Obyvatel ve věku 65 a více let je v ČR 16,04 %. Tedy o 1,72 % více než obyvatel ve věku 0-14 let. Za poslední tři Sčítání lidu, domů a bytů vůbec poprvé tato věková skupina převyšuje nejmladší věkovou skupinu, což je alarmující a trvale neudržitelné. Nejméně obyvatel skupiny 65 a více let je v Ústeckém kraji.

4. Demografická struktura obyvatelstva a její členění 2. čás

věkové struktury obyvatelstva. Absolutní počet i relativní podíl osob ve věku nad 60 let a zejména nad 75 let se plynule zvyšoval, tím vzrůstal i počet osob vystavených riziku úmrtí. Skutečnost vystihuje věkově standardizovaná úmrtnost a rozbor specifických úmrtností podle věku Průměrný věk obyvatel; Vývoj průměrného věku obyvatel obcí ČR. podle dat Českého statistického úřadu (2008-2020) Okres ; Průměrný věk obyvatel ČR — Události — iVysílání — Česká . Zatímco průměrný věk mužů stoupl o 0,6 roku z 75,2 na 75,8 roku, průměrný věk žen z 81,1 na 81,7 roku. Za prodlužováním. V roce 1997 došlo v Česku poprvé k převaze populace starší 60 let nad dětskou složkou, jejíž zastoupení kleslo velmi výrazně, a to z podílu 21 % v roce 1991 na 15,4 % v roce 2003. Tabulka č. 2 - Složení obyvatelstva Česka podle hlavních věkových skupin v letech 1991 až 2003 (v % Mezi rodinný status patří index stáří a věková struktura obyvatelstva: Tyto dva jsem si vybral jako hodnocený ukazatel. Jak vyplývá z tabulky 3.1 dochází ke stárnutí obyvatelstva, respektive k výraznému snížení podílu populace ve věku 0 - 14 let. Dále dochází ke zvýšení podílu populace v letech 15 - 59 let, jako. Struktura populace ve věku 25 - 64 let podle úrovně nejvyššího dosaženého vzdělání v roce 2003 (v %) Území ČR Celkem Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj.

Struktura Obyvatelstva Struktura Obyvatelstva Podle Pohlav

Obrázek 12: Struktura zaměstnanců podle věku a dosaženého vzdělání ve mzdové a dopočteny na celkovou populaci ČR podle statistiky obyvatelstva (ČSÚ, 2014). 1 Tj. ekonomický status v podobě ekonomické aktivity (členěné dále na zaměstnanost a nezaměstnanost) č Struktura plodnosti podle věku ženy se přitom bude dále přibližovat západoevroým zemím. Projekce tedy očekává zvyšování úrovně plodnosti žen ve starších věkových skupinách, posun těžiště plodnosti do vyššího věku a zvyšování průměrného věku matek při narození dítěte Struktura potratů podle druhu a území na 1 000 žen ve věku 15-49 let Structure of abortions by category and teritory per 1 000 females at age 15-49.....30 Tabulková část: Tables: 1.1.1 Věková struktura obyvatelstva v kraj zároveň strukturu věřících podle náboženského vyznání. Mapy na levé straně znázorňující roky 1921 a 2011 ukazují strukturu podrobně, zbylé mapy zachycují jen dominantní náboženství. Mapy jsou doplněny grafy zachycující vývoj struktury obyvatelstva podle náboženského vyznání v Česku v letech 1921

počet obyvatel ve věku ò ñ+ v ñ ì. letech î í. století, kdy by mohl být až dvojnásobný ve srovnání se současným stavem. Česká republika se od roku î ì ì ì územně člení na í ð vyšších územně samosprávních celků - krajů Hledal/a jsem informace o službách veřejné správy Ze zvědavosti, chtěl/a jsem se jen podívat, jak vypad

Věková pyramida - Wikipedi

 1. Vývoj náboženské struktury obyvatelstva České republiky a její regionální diferenciace podle výsledků sčítání lidu od roku 1991 March 2015 Demografie 57(1):59‒7
 2. Počet obyvatel podle ulic (celkem) viz vložený soubor. 4. Průměrný věk (muži, ženy, celkem) Muži 42,51 Ženy 46,19 Celkem 44,44 5. Průměrný věk podle místních částí (muži, ženy, celkem) viz vložený soubor 6. Věková struktura dle produktivity (muži, ženy, celkem); (věk 0-14, 15-59, 60 a více) viz přiložený soubor 7
 3. struktura populace v čase ? - časové hledisko může brát podle účelu studie: století, roky, 1 sezona, období osídlování nějakého (nového) prostoru např. po návratu ze zimovišť (týdny - ptáci)
 4. obyvatel více, než kolik zde mělo hlášeno bydliště. Tab. č. 2 Věková struktura obyvatel s hlášeným a obvyklým místem pobytu Věk a Počet obyvatel s obvyklým bydlištěm Březen 2011 b Počet obyvatel s hlášeným bydlištěm Prosinec 2011 Podíl a/b Celkem 49 272 48 022 103% 0 - 4 2 843 2 751 103% 5 - 9 2 206 2 362 93
 5. Podle výsledků nové demografické projekce ČSÚ by k největší početní redukci obyvatel ČR ve věku 15 až 64 let mělo docházet na přelomu 30. a 40. let tohoto století. Na konci roku 2050 by do této věkové kategorie mělo patřit 6,0 mil. osob, resp. 56 % obyvatel ČR. K zastavení poklesu by mělo dojít až na sklonku 50. let
 6. ovány jak aplikovaným scénářem, tak použitým modelem, který byl pro extrapolaci budoucí věkově a pohlavně specifické demografické struktury použit

Česká-republika:Obyvatelstvo: Demografická situace, jazyky

Demografická struktura ČR. délka videa 05:32. V rozhovoru s demografkou Českého statistického úřadu jsou představeny základní demografické charakteristiky týkající se populace ČR v roce 2020. Vedle vývoje počtu obyvatel se dozvíme základní informace o struktuře obyvatelstva dle pohlaví, věku a demografických rekordech Struktura obyvatelstva . E zemích mladí lidé uzavírají manželství méně často a ve vyšším věku . Složení obyvatelstva - sledujeme podle nejrůznějších hledisek jako jsou věk, vzdělání či zaměstnanost 1. průměrný věk - se zvyšuje - je 39,5 roků (37,9 muži, 41 ženy) 2. naděje na dožití (= střední. Věk Vzdělání Struktura vzorku - POPULACE ZÁKLAD: Populace, n=1095 73 27 54 35 11 34 61 Lékař Zdravotní sestra Často Občas Zřídka 24 - 44 let 45 -64 let Profese Zkušenost s nevyléčitelně nemocnými Věk Struktura vzorku - ZDRAVOTNÍCI ZÁKLAD: Zdravotníci, n=1006 13 20 20 17 25 18 66 34 0% 20% 40% 60% 80% 100% do 999 obyvatel. Struktura podle věku 17 % 22 % 22 % 23 % 16 % Do 20 tis. Kč 20 - 30 tis. Kč 30 - 40 tis. Kč 40 tis. Kč a víceNevím, nechci odpovídat Struktura podle čistého příjmu domácnosti 8 % 18 % 43 % 31 % Základní Vyučen(a) bez maturity S maturitou Vysokoškolské Struktura podle vzdělání 24 % 14 % 34 % 15 % 10 % 3 % A - nejvyšší B C. Tab. 12: Vývoj produktivní skupiny obyvatel ve věku 20 let - důchodový věk, vývoj potu uchazeů, potu volných pracovních míst, PNO a HDP v ýR v letech 2007-2017.. 63 Tab. 13: Vývoj produktivní skupiny obyvatel ve věku 20 let - důchodový věk, vývoj pot

Demografické analýzy - zcu

STRUKTURA IDNES.CZ PODLE VĚKU *Výskyt afinitních cílových skupin je častější, než je běžné v internetové populaci. Afinitní cílové skupiny* jsou zobrazeny červeně. Zdroj dat: NetMonitor-SPIR -Gemius& Mediaresearch, listopad 201 STRUKTURA EXPRES.CZ PODLE VĚKU. 10,23% 24,11% 37,14% 28,52% Základní Vyučen(a) bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské 99999 obyvatel Nad 100000 obyvatel STRUKTURA EXPRES.CZ PODLE VELIKOSTI MÍSTA BYDLIŠTĚ.

Obyvatelstvo světa - členění dle biologických a

Adamov a okolí - Vývoj obyvatelstva. Počet obyvatel: Přestože byl Adamov ustanoven jako samostatná obec již v roce 1732 (tehdy ještě jako Hamry), první sčítání, které se v pramenech nachází je z roku 1754. Tehdy se zde nacházelo 21 obytných domů zaměstnanců hamrů. Celkem zde bydlelo 150 obyvatel obyvatel (středního stavu) v daném věku x (věkové skupině). • Úx se udává v promilích • Př.V roce 2003 zemřelo v ČR ve věku 50-54 let 3424 mužů, počet mužů ve věku 50-54 let (k 1.7.2003) činil 389 786 Struktura zemřelých podle příčin 2005. 2

Věková struktura obyvatelstva světa věková pyramida

růstu znamenala také konec relativně pravidelné věkové struktury obyvatelstva. Zářezy oběma událostmi způsobené, stejně jako následnou kompenzační vlnou první poloviny 20. let, bylo možné ve věkové struktuře obyvatelstva pozorovat po celý zbytek 20. století. Přidávaly se postupně další nepravidelnosti 21. Struktura diagnóz pacientů přijatých na ošetřovatelská lůžka DD, resp. na lůžka ošetřovatelské následné počet obyvatel ve věku 65+ 1 302 451 1 423 003 1 596 512 Kalendářní stáří, tedy vymezení stáří podle věku jedince, lze určit podle . a , . . . ) ) ) ). Skupinová struktura společnosti - sociální útvary- skupina, znaky skupiny, druhy skupin- rodina, krize rodiny- instituce, organizace, byrokracie- sociální stratifikace, sociální mobilitaSociální útvary- člověk je součástí mnoha společenských útvarů- komunita, populace, veřejnost, obyvatelstvo, minorita, majorita,Sociální útvary:1) sociální kategorie.

2Gender: Demografie - Osoby s občanstvím ČR podle věku k 31

Osob ve věku 65 a více let bylo poprvé více než 2 miliony

 1. Co přinesla minulá sčítání Statistika&M
 2. Struktura světové populace - Nr
 3. Zeměpisný web Daniela Svobody - EDUCAnet Ostrav
 4. Reálné populace Atlas obyvatelstv
 5. 1.1.1 Věková struktura obyvatelstva - Regionální ..
 6. Demografická struktura obyvatel ČR a uživatelé Facebooku

Věková struktura populace se výrazně mění - HRma

 1. Struktura obyvatelstva Japonska a Indie podle pohlaví a věk
 2. Demografický informační portál Prognóza Č
 3. Průměrný věk a věková struktura obyvatel Jihomoravského
 4. Věková struktura populace se výrazně mění ~ PeopleTogethe
 5. 4DM201 Základy demografie Flashcards Quizle
 6. Historie Atlas obyvatelstv