Home

Odporová síla příklady

Odporové síly - Webzdarm

velikost síly valivého odporu závisí na poloměru R valícího se tělesa; Platí: ξ (ksí) - rameno valivého odporu (závisí na tvrdosti valeného předmětu a podložky) * Jednotka: m. Za jinak stejných podmínek je síla valivého odporu mnohem menší než třecí síla. proto podkládáme těžká tělesa při přesunu válečky. Neznáme sílu, kterou bychom mohli dosadit. Odporová síla, kterou pFekonáváme je tFecí síla pti smykovém trení tedy Ft. T Fecí sílu vypoëítáme ze vztahu: Kde Fn je normálová síla (kolmá k podložce). Normálová síla je v tomto pFípadé shodná s tíhovou silou. A tedy múžeme psát. a dosadit: = f. m. g Odporová síla je úm ěrná spíše druhé mocnin ě rychlosti. P říkladem je nap říklad jízda na kole. Př. 2: Navrhni veli činy, na kterých závisí odpor vzduchu p ři jízd ě na kole. Rychlost jízdy v, velkost plochy, která je nastavena v ětru S a na tvaru p ředm ětu. Newton ův vztah pro odpor vzduchu: 2 1 2 F CS v= ρ Odporová síla Odporová síla je fyzikální veličina, vyjadřující velikost odporu prostředí (kapaliny nebo plynu) proti pohybu těles v něm.. Značka: F o Základní jednotka: newton, zkratka N Další jednotky: viz Síla Výpočet: F o = 1/2 C ρ S v 2, kde C je součinitel odporu, ρ je hustota prostředí, S je obsah průřezu tělesa kolmého na směr pohybu, v je relativní. Volný pád — řešené příklady. Jelikož jsou koule stejně velké, uvažujme, že na ně bude působit i stejná odporová síla. Jedna koule je železná, druhá dřevěná (železná má vyšší hmotnost). Která z nich dopadne na zem dříve? Dokažte výpočtem

1. velikosti síly - čím větší síla, tím větší změna stavu tělesa 2. hmotnosti tělesa - čím větší hmotnost tělesa, tím menší změna jeho stavu třecí, odporové síly - síly působící proti směru pohybu tělesa (odporová síla vzduchu, kapaliny, třecí sila mezi koly auta a vozovkou, ) Za stejných podmínek je odporová síla při valení tělesa mnohem menší než třecí síla je-li tažná síla lokomotivy 15 kN. Příklad 4: Určete sílu, kterou musí vyvinout cyklista k překonání odporové síly valivého odporu při jízdě po vodorovné silnici. Hmotnost cyklisty je 80 kg, rameno valivého odporu je 1,6 mm. Mechanika - příklady www.nabla.cz Stránka 1 z 3 Mějme dvě stejně velké koule, které necháme ve vzduchu padat ze stejné výšky. Jelikož jsou koule stejně velké, uvažujme, že na ně bude působit i stejná odporová síla. Jedna koule je železná, druhá dřevěná (železná má vyšší hmotnost). Která z nich dopadn

Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti dynamiky hmotných bodů. Síla, hmotnost, hybnost, moment síly a moment hybnosti. Newtonovy zákony. Inerciální a neinerciální soustava sou ř adná. Pohybové rovnice Vztlaková síla závisí na tvaru křídla a též na úhlu náběhu a, který je znázorněn na obr.82. Vztlaková síla je kladná (míří vzhůru) od mírně záporných hodnot úhlu a a svého maxima dosahuje v okolí . Při takto vysokých hodnotách úhlu náběhu již podstatně roste odporová síla a le Síly, které v důsledku tření působí proti pohybu tělesa, se označují jako odporové síly. Odporová síla působí vždy proti směru relativního pohybu, tzn. těleso pohybující se v nehybné tekutině je zpomalováno , zatímco nehybné těleso v pohybující se tekutině je tekutinou urychlováno

prosím, pomohl byste mi někdo vypočítat tyto dva příklady: Střela o hmotnosti 20g zasáhla strom a pronikla do hloubky 10cm. Jak velkou rychlostí se pohybovala před zásahem, je-li průměrná odporová síla dřeva stromu 4kN. Kladivo o hmotnosti 600g dopadlo na hlavičku hřebíku rychlostí 5m/s Příklad z fyziky Od: klaus 12.09.15 19:54 odpovědí: 1 změna: 12.09.15 20:07. Z balkonu, který je ve výšce 20 m na povrchem země, upadne míč o hmotnosti 0,4 kg. Během pádu působí na míč odpor vzduchu a míč dopadne na zem tychlostí 15 m/s. Kdyby nebyla odporová síla, byly by stejné. Jejich rozdíl je práce odporové. Velikost odporové síly Při pohybu tělesa klade prostředí odpor proti jeho pohybu. Při nízkých rychlostech je odporová síla relativně malá a je považována za přímo úměrnou rychlosti pohybu.Při vyšších rychlostech však odporová síla vzrůstá s druhou mocninou rychlosti.. Nebudeme-li zabíhat do podrobností, můžeme velikost odporové síly vyjádřit tzv Příklad jsem pochopil jak spočítat ale nejsem si jist jednou věcí. Pokud jsem správně pochopil v tomto příkladu je zanedbaná třecí síla silnice a také odporová síla vzduchu a počítáme jen s brzdnou silou. Také jsem z toho pochopil, že brzdná a tažná síla se vyruší a auto jede rovnoměrným přímočarým pohybem Valivý odpor. Valivý odpor vzniká vždy, když se těleso kruhového průřezu (válec, koule, ) valí po pevné podložce. Příčinou tohoto jevu je neexistence absolutně tuhého tělesa, tj. tělesa, které se nedeformuje účinkem jakkoliv velké síly.. Při valení tvrdého tělesa po nedokonale pružné podložce dochází působením normálové tlakové síly k deformaci podložky

Odporová síla - Webzdarm

  1. Uveď příklady jednotlivých druhů tření. Kdy je tření užitečné? Kdy je tření neužitečné, vadí nám? Jakými způsoby můžeš tření snížit? Jakými způsoby můžeš tření zvýšit? Uveď příklady z praxe. Co je to odporová síla prostředí? Kde vzniká? Jaký má směr? Co je to aerodynamický tvar
  2. Koule je vystavena rovnoměrnému proudění vazké tekutiny. Rychlost kapaliny se považuje za nekonečnou. Cílem je stanovit odporovou sílu. Parametry problému jsou nastaveny tak, že jak Reynoldsovo číslo, tak poloměr koule jsou malé, takže lze dosáhnout teoretického řešení - Stokeův tok (GG Stoke 1851)
  3. Odporová síla příklady Hydrodynamika - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky vysokou školu sk | en Vyhledat, např např. LUKÁŠ FEŘT pokud však tělesa pouze gravitace žádný prostředí

Volný pád - řešené příklad

jste již poznali, že existují síly mechanického původu (gravitační síla, odporová síla, síla při nárazu těles), ale také síly vzájemného působení elektrických ná-bojů, síly mezi dvěma póly magnetů. V naší práci se zaměříme na důsledky, které vzniknou při vzájemném mechanickém působení mezi tělesy. V. Kinetická a potenciální energie jsou energie uložené v rychlosti, popř. v poloze tělesa v silovém poli. V tomto videu si je jednoduše odvodíme a na jejich příkladě si vysvětlíme zákon zachování mechanické energie

Příklady mechanických oscilátorů, základní rovnice kmitavého pohybu. Vztahy pro rychlost a zrychlení kmitavého pohybu, síla způsobující kmitavý pohyb. Přeměny kinetické a potenciální energie v mechanickém oscilátoru. Tlumené a netlumené kmitání. Vlastní a nucené kmitání, rezonance. Skládání kmitů Fyzika - příklady k opakování k maturitě Padák má průměr 9 m a působí na něj odporová síla 850 N. Vypočtěte rychlost pohybu padáku, je-li jeho odporový součinitel 1,03 a hustota vzduchu 1,29 kg.m-3. ( v = 4,5 m.s-1) III. Gravitační pol v m, při které je odporová síla v rovnováze se silou tíhovou a vztlakovou. Platí mg −V̺g −kvm = 0, vm = V (̺ −̺0)g k. (19) Jedná-li se o volný pád pevného tělíska ve vzduchu, můžeme aerodynamický vztlak obvykle zanedbat a pro velikost okamžitého zrychlení dostáváme: a = dv dt = g − k m v. (20

PPT - DYNAMIKA 2 Zákon setrvačnosti PowerPointHydrodynamika – vyřešené příklady

Fyzikální webové stránky - webFyzika Fyzika - příklady

Na auto působí tahová síla o velikosti 1 700 N a proti směru pohybu odporová síla 100 N. Určete zrychlení auta a rychlost, které na konci ujeté dráhy dosáhlo. Poznámka: Vzhledem k tomu, že se jedná o přímočarý pohyb, budeme dále pro zjednodušení mluvit jen o zrychlení a rychlosti, i když budeme mít na mysli jen jejich. Pokud odporová síla při valivém odporu nepřekročí určitou mez, např. kola se nezaboří, je valivý odpor za jinak stejných podmínek menší než třecí síla. K uložení otáčivých částí se proto často používají ložiska, která snižují odporové síly. Proto vpraxi často nahrazujeme smýkání valením 20. Uveď příklady, kdy je smykové tření užitečné. 21. Kdy je smykové tření nežádoucí a jak je zmenšujeme? 22. Na čem závisí odporová síla při valení tělesa? 23. Porovnej velikost odporové síly při valení tělesa a třecí síly při smykovém tření. 24. Vyslov třetí Newtonův pohybový zákon. uveď příklady. 25

Jednak je to síla F G1, což je složka tíhové síly, kterou na cyklistu působí Země a která způsobuje zrychlený pohyb cyklisty z kopce dolů. Dále pak síla F v, což je valivý odpor působící proti pohybu valícího se tělesa, pak F o, což je odporová síla vzduchu, který cyklista při svém pohybu rozráží, a konečně síla nakloněné rovině odporová síla o velikosti 0,5 N. Při letecké přehlídce opisuje pilot se svým letadlem vertikální smyčku - kružnici o poloměru 1800 m. Hmotnost pilota je 80 kg, velikost rychlosti letadla 1000 km/h. Určete velikost síly, kterou působí pilot na letadlo v okamžiku průletu horním a dolním bodem smyčky Hydrodynamika Ustálené a neustálené proudění ideální kapaliny, rovnice kontinuity, ernoulliova rovnice a její použití, (hydrodynamický paradox), proudění skutečné kapaliny, obtékání těles, odporová síla, příklady dějů, kde se mění uspořádanost soustavy, dva způsoby vyjádření 2. termodynamického. Příklady. Dále na křídlo působí ještě odporová síla F x, kterou překonává tah motorů. Jejich výslednicí je výsledná aerodynamická síla F. Newtonův vztah pro odporovou sílu platí je pro středně velké rychlosti. Pro větší, než je rychlost šíření zvuku, je rychlost odporové síly úměrná třetí mocnině rychlosti v

4.6 - Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakult

1. velikosti síly- čím větší síla, tím větší změna stavu tělesa 2. hmotnosti tělesa - čím větší hmotnost tělesa, tím menší změna jeho stavu třecí, odporové síly - síly působící proti směru pohybu tělesa (odporová síla vzduchu, kapaliny, třecí sila mezi koly auta a vozovkou, ) 12. Moment síly Moment setrvačnosti (10) 13. Hydrostatika (28) 14. Dynamika kapalin (11) 15. Gravitační zákon (12) 16. Keplerovy zákony (7) 17. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky (10) 18. Teplo a práce (22) 19. Střední kvadratická rychlost (14) 20. Plyny z hlediska molekulové fyziky (17) 21. Izotermický děj (23) 22 Kinetická energie střely se mění na vnitřní energii dřeva a střely, což se projeví jejich zahřátím. 1 2 m v 1 2 = F h 1. (1) F = m v 1 2 2 h 1. F odporová síla. m hmotnost střely. v 1 rychlost střely. h 1 hloubka, do které střela pronikne v případě nepohyblivého kvádru Tyto síly se svými pohybovými účinky ruší. Uveďme dva příklady takových sil: Pád tělesa s padákem Fo - odporová síla vzduchu FG - tíhová síla Těleso plovoucí v kapalině Fvz - vztlaková hydrostatická síla FG - tíhová síla * Pokud odporová síla při valivém odporu nepřekročí určitou mez, např. kola se nezaboří, je valivý odpor za jinak stejných podmínek menší než třecí síla. K uložení otáčivých částí se proto často používají ložiska, která snižují odporové síly. Proto v praxi často nahrazujeme smýkání valením

Odporová síla vzniká při obtékání tělesa tekutinou (tedy kapalinami i plyny). Vzniká jak v případech kdy tekutina stojí a těleso se pohybuje (ryba v rybníce) nebo těleso stojí a tekutina je v pohybu (mostní pilíř v řece). Na pevné těleso působí odporová síla vždy proti směru obtékání síla o velikosti 750 N a svisle vzhůru odporová síla vzduchu 350 N. Určete výslednici těchto sil. Znázorněte graficky. 7. Uveď příklady, kdy jsou síly v rovnováze. Stojíme na podlaze. Působí na nás silou svisle nahoru, gravitační síla svisle dolu jsou v rovnováze. Zavěsíme závaží na provázek Příklady sil. Odporová síla při turbulentním obtékání je přímo úměrná viskozitě tekutiny, ploše příčného průřezu a. Síla, hmotnost, hybnost, moment síly a moment hybnosti. Newtonovy zákony. Inerciální a neinerciální soustava sou ř adná. Pohybové rovnice 1) Vlak m = 160 t dosáhne rovnoměrně z nuly rychlosti 108 km/h za 2.5 minuty. Jakou silou musí táhnout lokomotiva, když navíc pře. Na kterou kouli působí větší odporová síla? Odpověď zdůvodněte. Hliníková a ocelová koule o stejných hmotnostech, obě plné, se valí po vodorovné podložce. Rameno valivého odporu je pro obě koule stejné. Na kterou kouli působí větší odporová síla? Odpověď zdůvodněte

Definice a typy odporové síly Odolnost je schopnost těla odolávat dlouhodobému pracovnímu zatížení. Odporová síla může být rozdělena do: Odolnost proti rychlosti nebo rychlosti, která trvá od 10 do 35 Odporová síla krátkého trvání, která trvá od 35 do 2 Odporová síla střední doby trvání, trvající 2 až 10 minut Dlouhotrvající odolná síla: - 1. typ 10-35. Dvě rovnoběžné síly stejně velké a nesouhlasně orientované ležící na různých vektorových přímkách. Výslednice dvojice sil je nulová. V praxi: otáčení volantem, ždímání hadru; Víme: Působením dvojice sil se tuhé těleso otáčí Uvažujeme kulovou částici, na kterou působí následující síly: Gravitační síla Vztlaková síla Odporová síla Setrvačná síla F SET = 0. Tyto síly musí být v rovnováze G = F VZ + F OD = + Hodnota odporového součinitele C D závisí na Re a tím i na rychlosti sedimentace u P. Proto nelze z tohoto vztahu rychlost určit.

Řešení: Příklady - 1. Hustota ledu je 917. kg m 3 , 2. Hustota olova je 11 300 . kg m 3 (převody V= 0,000 001 m3, m= 0,011 3 kg) ODPOROVÁ síla = síla uplatňující se při pohybu v kapalinách nebo plynech. Práce s učebnicí strana 103,104. Dnes jen zápis a vzorec a) Třecí síla závisí na drsnosti stykových ploch. _____ b) Třecí síla má souhlasný směr, jako je směr pohybu těles. _____ c) Třecí síla působí i mezi tělesy, která jsou v klidu. _____ d) Klidová třecí síla je menší než pohybová třecí síla. _____ e) Smyková třecí síla je menší než valivá třecí síla brzdné síly- třecí a odporová- příklady. zákon vzájemného působení dvou těles. příklady projevů zákona setrvačnosti. použití páky v praxi. kladka volná, pevná, kladkostroj. příklady těles konajících otáčivý pohyb. schématické znázornění sil působících na páce, ramena sil Odporová síla působí vždy proti směru relativního pohybu, tzn. těleso pohybující se v nehybné tekutině je zpomalováno, zatímco nehybné těleso v pohybující se tekutině je tekutinou strháváno. Např. Odpor prostředí (odpor vzduchu) na Zemi způsobuje rychlejší pád těžších předmětů. Všechna tělesa však padají. Příklady formulování otázek. Prevence šikany na základních školách. Snižuje prevence šikany procento šikanovaných dětí na základních školách? Odporová síla v závislosti na tvaru tělesa. Jakým způsobem se mění odporová síla v závislosti na tvaru tělesa při volném pádu? Znalostní ekonomika

přítlačné síly F n vtlačováno do povrchu podložky. Změna tvaru podložky je většinou tak malá, že ji ani nepostřehneme. Odporová síla při valení je několikrát menší než třecí síla při smykovém tření. Odporová síla při valení je tím menší, čím větší je poloměr tělesa: F t = ξ*F n / odporová síla stěny? 24. Motor auta vyvíjí tažnou sílu 180 N. Určete jeho výkon, jede-li auto po vodorovné rovině rychlostí 48 km/h. Účinnost 25. Elektromotor, jehož příkon je 20 kW, zvedá kabinu výtahu o hmotnosti 600 kg stálou rychlostí 3 m.s-1. Jaká je jeho účinnost? [90%] 5,00 cm r látek - 3 příklady na roztažnost, 2 vzorce na délkovou roztažnost, vzorec na objemovou roztažnost, teplotní roztažnost v praxi ☻prověrka . 34) Vlastnosti kapalin - povrchová vrstva kapaliny a povrchová energie, povrchová síla - 3 příklady, povrchové napětí. 35) Jevy na rozhraní pevnéh I. Newton uvedené příklady zformuloval v další ze tří nejdůležitějších zákonů mechaniky - ZÁKON SÍLY - tzv. 1. Nevtonův zákon: Těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud na ně nepůsobí jiná tělesa silou, nebo pokud síly působící na těleso jsou v rovnováze Tlumené kmity. Odporová síla. Pohybová rovnice tlumených kmitů. Malý, kritický a silný útlum. Pohybová rovnice tlumených kmitů s malým útlumem a její obecné řešení. Logaritmický dekrement útlumu. Pohybová rovnice tlumených kmitů s kritickým útlumem a její obecné řešení

Závislost na rychlosti. Odporová síla při pohybu v plynech (například pohyb letadla v zemské atmosféře) není v okolí Machova čísla 1 přímo úměrná druhé mocnině rychlosti. Proto je ve vzorci pro odpor prostředí uváděn činitel odporu jako funkce, závislá na rychlosti pohybu, případně na aktuálním Machově čísle (které je závislé na teplotě a tlaku) About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Příklady nemají nabídnuté odpovědi a bude hodnocen i způsob řešení. V případech určených přijímací komisí bude s uchazečem proveden ústní pohovor. Podrobnější instrukce jsou v publikaci Havránková E., Janout Z., Štoll I: Úvod do fyziky v řešených příkladech, ČVUT Praha, 2001 Gravitační pole, gravitační síla, Newtonův gravitační zákon, gravitace v blízkosti Země, gravitační potenciální energie, rakety a družice, Keplerovy zákony. 5. Pohyb těles v silovém poli, šikmý a vodorovný vrh, vlastnosti sil tření, odporová síla, mezní rychlost, Newtonův vzorec, Stokesův vzorec 4. přednáška Newtonovy zákony, hybnost, šikmý vrh, impuls síly příklad výpočtu trajektorie a dráhy šikmého vrhu pomocí ROOTu; 5. přednáška Numerické řešení pohybových rovnic, odporová síla, Reynoldsovo číslo příklad výpočtu trajektorie šikmého vrhu se započtením odporu vzduchu (balistické klřivky) pomocí ROOT

Síla, vzájemné silové působení těles - PDF. Síla, vzájemné silové působení těles Síla, vzájemné silové působení těles Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_07_02_01 Vytvořeno Leden 2014 Síla, značka a jednotka síly, grafické znázornění dostředivá a odstředivá síla, příklady z praxe. zápis KINETICKÁ ENERGIE, ZÁKON ZACHOVÁNÍ ENERGIE. Jaká práce se musí vykonat, aby vlak tíhy 8.106 N . zvětšil svou rychlost z 10 m.s-1 na 15 m.s-1 Na těleso na nakloněné rovině působí tíhová síla F G, která se rozloží na pohybovou složku o velikosti F 1 = mg sin α a tlakovou složku o velikosti F 2 = mg cos α. Proti směru pohybu tělesa působí odporová síla F o. Výslednice sil F 1 a F o (označme ji F) způsobuje, že se těleso bude pohybovat rovnoměrně zrychleně působila stálá odporová síla o velikosti 400 N. [2,1 ms-1] 19. Elektromotor jeřábu o příkonu 20 kW dopravuje náklad o hmotnosti 800 kg stálou rychlostí 2 m - s 1. Určete účinnost zařízení. [0,8 = 80 %

Odpor prostředí - Wikipedi

Odporová síla F je poměrně malá a její velikost F je přímo úměrná rychlosti v. Turbulentní proudění - vzniká při vyšších rychlostech tzn. dochází ke tvorbě vírů a zobrazovaní pomocí proudnic ztrácí svůj význam. Měřením bylo zjištěno, že velikost odporové síly F se zvětšuje s druhou mocninou rychlosti v Střela o hmotnosti 20 g zasáhla strom a pronikla do hloubky 10 cm. Jak velkou rychlostí se pohybovala před zásahem, je-li průměrná odporová síla dřeva stromu 4 kN? zobrazit řešení 134 účinky síly akce a reakce 8. Proti pohybu p ůsobí brzdné síly. Jaké druhy známe? třecí a vztlaková síla vztlaková a tlaková síla třecí a odporová síla odporová a odporná 9. Které zn ění vystihuje 2. Newton ův zákon? větší síla a menší hmotnost t ělesa znamená v ětší rychlos Příklady: 1. Určete tření bedny, která má hmotnost 100 kg, víme-li, že součinitel smykového tření je 0,1. Třecí síla se vyskytuje všude tam, kde se dostanou do styku dvě tělesa pohybující se. pohybu by nepůsobila žádná odporová síla. Autíčko se rozjelo a nezastavilo se. Jedině náraz do jiného tělesa by. Mohou být síly působící na hrozen v rovnováze? Na hrozen působí Země gravitační silou Fg a odporová síla Fo. Pohybuje-li se hrozen zrychleným pohybem, pak na hrozen působí výsledná síla F, která pohyb urychluje. Gravitační sila Fg je větší než odporová síla Fo, působící síly nemohou být v rovnováze

PPT - Dynamika PowerPoint Presentation, free download - ID

prosím, pomohl byste mi někdo vypočítat tyto dva příklady

Příklady: Odporová síla Fo působí proti pohybu. m = 70 kg Fo = 400 N F = ? N Fg = m · g Fg = 70 · 10 Fg = 700 N měřítko 1 cm = 100 N ^ P Fg Fo F 3 cm = 300 N ^ F = Fg - Fo F = 700 - 400 F = 300 N Fg > Fo Na člověka bude působit síla 300 N směrem dolů. 3. V témže bodě A tělesa působí současně v jedné vodorovné. Podobně také odporová síla vzduchu není konzervativní silou, protože práce vykonaná odporovou silou vzduchu závisí na dráze, po které se těleso pohybuje. Je užitečné vědět, že pokud je síla konzervativní, můžeme pro ni definovat potenciální energii Téma: Která z koulí dopadne dříve? — ukázkový příklad Mějme dvě stejně velké koule, které necháme ve vzduchu padat ze stejné výšky. Jelikož jsou koule stejně velké, uvažujme, že na ně bude působit i stejná odporová síla Řešení: V kapalině působí na kuličku tíhová síla G =mg =Vρk g, vztlaková síla Fvz =Vρg a odporová síla, pro kterou platí podle Stokesova vzorce Fo =6πηrv. Pohybová rovnice kuličky ve svislém směru tedy má tedy tvar G F F Vg rv t v ma =m = − vz − o = (ρ −ρ) −6πη d d 2 1, kde m =Vρk je hmotnost kuličky a V je.

Příklad z fyziky - poradte

Matematický zápis zákona síly: a= F m • Příklady 2. N.Z: vozík naložen menším nebo větším nákladem, postrčení vozíku menší nebo větší silou, apod. • Proti pohybu těles působí brzdné síly - odporová (prostředí - voda, vzduch) • třecí (povrch Odporová síla je tak při pádu stále větší a tak bude zrychlení pádu stále klesat a při určité rychlosti bude odporová síla stejně velká jako síla tíhová. Výslednice těchto sil bude pak nulová a těleso se bude pohybovat stále stejnou rychlostí (lze pozorovat např. u skoku padákem) příkladů pohyby těles v gravitačním poli Země odvodí vztah pro kruhovou rychlost Gravitační a tíhové pole gravitační a tíhová síla, gravitační a tíhové zrychlení, centrální a homogenní pole, -vrhy: vrh svislý vzhůru, vrh vodorovný, vrh šikmý vzhůru, z jakých pohybů se skládají, okamžit Celková síla, která působí na těleso je složena z několika složek. První složka, která působí na těleso, je síla přímo generovaná akčním členem a tedy úměrná rychlosti ventilátoru a tím také tlaku v trubce pod tělesem. Tuto sílu je možné popsat vztahem Další složkou působící na těleso je odporová síla

Výkon – vyřešené příklady

Aerodynamika - autolexicon

Odporová síla - Ontol

Valivý odpor :: MEF - J